Groenzorg
Algemene voorwaarden
1. De offertes, verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achtten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen onze bijzondere voorwaarden van strikte toepassing. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld worden en door ons uitdrukkelijk aangenomen. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant.

2. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder de formele resultaatsverbintenis, en worden door ons zo ver als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis van schadeloosstelling van welke aard ook.

3. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht en/of overheidsmaatregelen zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreken blijven van leveranciers van Groenzorg BVBA, om welke reden dan ook. Wij hebben de keus tussen de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlening van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van termijn zal van de zijde van Groenzorg BVBA betekend worden door een eenvoudig bericht, fax of brief.

4. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van de bestelling. Indien tussen de datum van de bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden in gevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting, zal deze door ons steeds mogen worden doorgerekend zonder het recht van de koper om daarvoor koopontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht voor de koper om – zo de verhoging meer dan 5% bedraagt – ten laatste op de leveringdatum van de koop af te zien, mits betaling in dat geval van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de gecontracteerde prijs.

5. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf dagen na factuurdatum of levering. Geen enkele terugname van goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaandelijke toestemming. De klant kan geen enkele voorwendsel van om het even welke klacht in het leven roepen om de betaling uit te stellen.

6. De medecontractant moet de goederen bij levering onmiddellijk gronding nazien. Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd binnen de 5 dagen zoals vermeld in artikel 5. na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt. Bij niet conforme levering hebben wij het recht tot vervanging over te gaan dan wel tot verbinding van de overeenkomst zonder dat dienaangaande schadevergoeding kan gevorderd worden.

7. De door ons verstrekte garantie is steeds beperkt tot deze welke wordt geboden door de leveranciers van Groenzorg BVBA, de constructeur en/of de invoerder. De klant zal verplicht zijn dienaangaande alle formaliteiten te vervullen. De koper zal in het geval dat we naderhand een conforme ( herstelde of vervangen ) zaak aanbieden geen ontbinding van de koop noch schadevergoeding kunnen eisen. In geen geval kan de waarde van onze garantieverbintenis de waarde van de aankoop en het contract overschrijden. Verborgen gebreken dienen te worden gemeld binnen de vijf dagen na ontdekking. In elk geval en onverminderd de strengere bepalingen van de fabrikant en/of invoerder is de garantieperiode beperkt tot één jaar na levering. Alle transportkosten in het kader van de garantie zijn ten laste van de klant.

8. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Indien Groenzorg BVBA in uitzonderlijke omstandigheden en mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, toch een annulatie op verzoek van de klant kan aanvaarden zal de koper een overeen te komen vergoeding van ten minste 15%  van de verkoopswaarde verschuldigd zijn voor de schade en herstockering.

9. Alle facturen zijn van rechtswege contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is een interest van 1,5% per maand op de niet betaalde facturen inclusief BTW verschuldigd en dit vanaf de factuurdatum. Een reeds gestarte maand wordt als een volledige aangerekend. De contractuele rente is verschuldigd op het moment van de complete betaling. Niet betaalde facturen een week na vervaldatum worden verhoogd met forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 15% met een minimum van 15 € onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en interest zijn van rechtswege eisbaar, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. De Contante betaling is de essentie van elke overeenkomst waarbij Groenzorg BVBA als verkoper optreedt. Het hoger bepaalde schadebeding is derhalve van strikte toepassing gezien elke wanbetaling, hoe gering de termijnoverschrijding ook moge zijn, de economie van de verkoper verstoort.

10. Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald blijven zij eigendom van Groenzorg BVBA en behouden wij ons het recht deze terug te nemen op kosten van de koper. Dit is zelfs van toepassing indien de goederen werden verwerkt/bewerkt en/of doorverkocht. Eens de goederen geleverd zijn blijft de klant wel het verlies - of vernietigingsrisico’s dragen.

11. Bij betwisting zijn alleen de handelsrechtbank in Brugge bevoegd onverminderd ons het recht om de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtsmacht te vatten. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.

12. In geval een clausule of bepaling van deze overeenkomst nietig wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst.

13. Verplaatsingsonkosten: Een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van 15 € wordt aangerekend bij elke geleverde prestatie in de Brugse regio. Boven de 20 km komt een km-vergoeding van  0.05 €/km. bovenop de forfait.

14. Bij aanleg van beplanting en gazons vervalt alle verantwoordelijkheid van Groenzorg Bvba indien de klant onvoldoende water geeft. Wij raden aan om nieuwe beplanting dagelijks water te geven gedurende min. één week. Voor de plaatsing van rolgazon raden wij aan om de eerste week minstens 3 maal per dag gedurende 1 uur water te geven om vervolgens systhematisch af te bouwen. Dit uiteraard volgens de huidige weersomstandigheden. Indien wij kunnen aantonen dat de beplanting door een tekort aan water kapot is gegaan nemen wij deze schade niet op ons.

15. De garantie op beplanting omvat volgende:
Indien 2% van de nieuw aangeplante beplanting kapot gaat wordt dit als 'normaal'  beschouwd door een natuurlijke selectie en kan dus niet verhaald worden op Groenzorg Bvba. Enkel de uitval boven de 2% zullen wij kosteloos vervangen indien de klant kan aantonen dat deze uitval niet het gevolg is van wanbeheer of onvoldoende zorgen zoals ziektebestrijding of bewatering zoals punt 14 omschrijft.

16. Onderhoudscontracten/ offertes voor een looptijd van een volledig seizoens-onderhoud worden na afloop stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij ev. meningsverschillen die de samenwerking bemoeilijkt of niet meer mogelijk maakt voorziet enkel Groenzorg Bvba de mogelijkheid om (zelfs tijdens de contractuele looptijd) éénzijdig een einde te maken aan het contract. Hierbij kan de klant geen schadevergoeding eisen en vervalt ons elke verdere verantwoordelijkheid. In deze uitzonderlijke gevallen voorzien wij een facturatie van de louter gepresteerde werken & verbruikte goederen.

17. Verklaring afkortingen:
HS/KM/GB: Haagschaar/ Kantmaaier/ Grondboor, KZ/BM: Kettingzaag/ Bosmaaier, BBl: Bladblazer, GM: Grasmachine (60cm), V: Verticuteermachine, H8: Hakselaar (tot 8cm), Z: Zitmaaier (105cm), FR: Tuinfrees, KNIKM.: Kniklader